Zakończenie realizacji projektu

Zakończono realizację projektu pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka – Iława w Nowym Mieście Lubawskim”.


W miesiącu sierpniu bieżącego roku zakończona została realizacja projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka – Iława w Nowym Mieście Lubawskim”.

W ramach projektu powstała następująca infrastruktura:
- ścieżka rowerowa o łącznej długości ok. 1,84 km, z nawierzchnią asfaltową o szerokości 3,5 m, wyposażona w pętlę indukcyjną służącą do monitorowania ilości rowerzystów oraz oznakowanie drogowe,
- oświetlenie wzdłuż nowej ścieżki o nawierzchni asfaltowej, a także wzdłuż istniejącego odcinka o nawierzchni gruntowej (łącznie 75 opraw LED),
- elementy małej architektury wzdłuż nowej ścieżki o nawierzchni asfaltowej tj. ławki, kosze na śmieci, odnowione semafory, schody terenowe, bariery drogowe,
- miejsce obsługi rowerzystów wraz z parkingiem, wyposażone w stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci i toaletę kontenerową.

Zakres projektu stanowił również nadzór inwestorski nad realizacją robót, oraz działania promocyjne obejmujące wykonanie tablic informacyjnych i publikację informacji w prasie lokalnej.
Efektem projektu jest zwiększona dostępność do ścieżek rowerowych na terenie miasta i poprawa jakości życia mieszkańców.
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego gminy miejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 – Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2. – Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3. – Efektywne wykorzystanie zasobów), w wysokości 84,90 % kwoty wydatków kwalifikowalnych.

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego
Józef Blank