Zakończono realizację remontu i przebudowy budynku

W dniu 4 lipca 2018 roku Burmistrz Józef Blank uczestniczył w odbiorze technicznym inwestycji pod nazwą "Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych" w Nowym Mieście Lubawskim. Wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w przetargu nieograniczonym było Lubawskie Przedsiębiorstwo Budowlane Zdzisław Wierzbowski z siedzibą w Lubawie.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020. Nabór wniosków był prowadzony w trybie pozakonkursowym dla przedsięwzięć przewidzianych w Ponadlokalnym Programie Rewitalizacji Sieci Miast Cittaslow Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Warto wspomnieć, że umowa dofinansowania przedmiotowego projektu została zawarta w dniu 30 czerwca 2017 roku pomiędzy Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie reprezentowaną przez Burmistrza Józefa Blanka a Województwem Warmińsko-Mazurskim reprezentowanym przez Marszałka Województwa Gustawa Marka Brzezina oraz Wicemarszałka Województwa Mirona Sycza.
Kwota pozyskanego dofinansowania wynosi: 2 403 846,58 zł, co stanowi 84,9 % wydatków kwalifikowanych projektu. Całkowita wartość projektu wyniosła: ok. 4 780 000 zł (w tym koszt robót budowlanych ok. 4 660 000 zł). Termin finansowego zakończenia projektu określono w umowie dofinansowania do dnia 31.07.2018 r.

Ogólny zakres zrealizowanych prac:
- dobudowa dodatkowej klatki schodowej od strony zachodniej, szybu windowego i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym,
- odnowienie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
- przebudowa i ocieplenie dachu,
- przebudowa układu pomieszczeń wewnątrz budynku wraz z pracami wykończeniowymi,
- wykonanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, oraz teletechnicznych (w tym monitoring wizyjny, instalacja alarmowa, instalacja komputerowa),
- wykonanie instalacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (w tym układ chłodzenia sali widowiskowej).
Program użytkowy nowych pomieszczeń budynku po modernizacji:
- sala do zajęć plastyczno-rzeźbiarskich,
- sala wystawiennicza,
- sala ćwiczeń orkiestry i zespołów muzycznych,
- sala taneczna,
- 4 sale do zajęć ogólnych,
- sala widowiskowa,
- 2 garderoby,
- 4 sale do indywidualnej nauki gry na instrumentach,
- 4 pomieszczenia biurowe,
- 9 pomieszczeń techniczno-gospodarczych,
- 10 pomieszczeń sanitarnych (toalety).
Łączna powierzchnia użytkowa pomieszczeń budynku po modernizacji wynosi ok. 1 150 m2.
Realizacja projektu przyniosła następujące efekty:
- poprawa warunków lokalowych do prowadzenia działalności kulturalnej w MCK,
- poprawa stanu technicznego i wizualnego budynku MCK,
- poprawa efektywności energetycznej budynku,
- poprawa dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Zmodernizowany obiekt ma pozwolić osiągnąć następujące cele:
- poszerzenie oferty kulturalnej miasta o działalność Manufaktury Zawodów Dawnych,
- lepsza jakość oferowanych usług kulturalnych na terenie gminy,
- poprawa dostępności oferty kulturalnej dla osób niepełnosprawnych.
Działalność Manufaktury Zawodów Dawnych będzie polegała na organizacji całorocznie cyklicznych warsztatów rzemieślniczych oraz powiązanych z nimi wystaw i pokazów promujących produkty wytworzone przez uczestników lub ich nowe umiejętności. Przykładowe rodzaje warsztatów: ceramiczne kaflarskich, kowalskich, tańca średniowiecznego i kuglarstwa, bednarskich, rzeźbiarskich. Faktyczny zakres zajęć będzie zależny od pomysłowości i kreatywności Miejskiego Centrum Kultury. W tym celu zgodnie z założeniami projektu w jednostce kultury została zatrudniona nowa osoba na stanowisku koordynator zajęć i warsztatów tematycznych w ramach Manufaktury Zawodów Dawnych. Zakładane efekty wynikające z działalności MZD:
- wzrost jakości i różnorodności oferty kulturalnej,
- wykreowanie i wypromowanie własnego produktu regionalnego, który przyciągnie
do miasta turystów,
- budowanie tożsamości regionalnej i wzrost poszanowania tradycji i wartości kulturowych,
- pielęgnowanie tradycji rzemieślniczych i popularyzacja wiedzy co znakomicie wpisuje się w ideę ruchu Cittaslow,
- inspirowanie mieszkańców do niekonwencjonalnego kontaktu z kulturą i edukacją.
W najbliższych tygodniach odbędzie się konferencja poświęcona zakończonej inwestycji. Oddanie obiektu do użytkowania mieszkańcom przewiduje się pod koniec sierpnia br.