Informacje ogólne

Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość

 

Nr projektu: RPWM.02.02.01-28-0160/17
Dofinansowanie projektu z UE: 2 225 055,44 zł

 

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie w okresie 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020r. będzie realizowała projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projektem objętych zostanie 688 uczniów, 65 nauczycieli oraz 247 rodziców.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji, w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia nauki języka angielskiego i niemieckiego, zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzonym certyfikatem (TELC/TOEIC) oraz zajęcia z informatyki także zakończone egzaminem zewnętrznym (ECCC/ECDL). Uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć rozwijających, wyrównujących i kół zainteresowań. Zorganizowane zostaną m.in. zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej, rewalidacji, socjoterapii. Nowością będzie organizacja zajęć robotyki z elementami programowania, indywidualnego doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się i szybkiego zapamiętywania.

 

W ramach projektu szkoły doposażone zostaną na łączną kwotę 260.241,19 zł. Planowane jest zakupienie mebli, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do pracowni: chemicznej, biologicznej, geograficznej, fizycznej, komputerowej i językowej oraz pomocy do prowadzenia zajęć z robotyki z podstawami programowania oraz kółka szachowego i teatralnego.