Informacje ogólne

 

Informacja dotycząca projektu pod nazwą
„Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim”.


Dnia 29.06.2018 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rewitalizacja Rynku w Nowym Mieście Lubawskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1
– Rewitalizacja obszarów miejskich).
Zgodnie z ww. umową dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 5 559 497,61 zł co stanowi 67,76 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.
Zakres projektu obejmuje w szczególności:
- wykonanie nowych chodników z płyt granitowych o szerokości ok 6-8 m,
- wykonanie jezdni z odzyskanej kostki kamiennej o szerokości 5 m (pierzeja wschodnia
i północna) i 3,5 m (pierzeja południowa i zachodnia),
- wykonanie parkingu z kostki kamiennej prostokątnej na 85 miejsc postojowych,
- utwardzenie z zastosowaniem płyt granitowych pozostałej części placu z przeznaczeniem rekreacyjnym, wypoczynkowym i kulturalnym,
- wykonanie fontanny beznieckowej od strony zachodniej,
- wymiana lip wzdłuż dawnego kościoła ewangelickiego,
- wprowadzenie dodatkowej zieleni w formie niewysokich drzew o kulistej koronie i zielni ozdobnej w skrzyniach,
- wykonanie nowego oświetlenia terenu,
- wymiana kanalizacji deszczowej,
- montaż wyposażenia przestrzeni publicznej (m.in. ławki, kosze, stojaki rowerowe, żeliwna pompa ręczna).
Celem głównym projektu jest lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe poprzez rewitalizację Rynku w Nowym Mieście Lubawskim.
Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty:
- zostanie zahamowany proces stopniowej degradacji rynku poprzez odnowienie stanu technicznego infrastruktury,
- zostaną stworzone warunki dla wypoczynku i integracji społecznej mieszkańców miasta,
- zwiększy się poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym poprzez dostosowanie przestrzeni rynku do organizowania lokalnych wydarzeń plenerowych,
- podniesie się atrakcyjność zagospodarowania terenów poprzez nasadzenia nowej zieleni oraz montaż elementów małej architektury,
- nastąpi poprawa warunków do prowadzenia działalności gospodarczej,
- nastąpi poprawa dostępności przestrzeni miejskiej dla osób niepełnosprawnych.

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego
Józef Blank