W ramach projektu „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” na zajęciach wyrównujących z biologii uczniowie omawiali budowę organizmów wielokomórkowych oraz składniki chemiczne organizmów, a także wykonywali preparaty mikroskopowe, które później oglądali i analizowali pod mikroskopem.


W ramach projektu „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” na zajęciach wyrównujących z biologii uczniowie omawiali budowę komórki roślinnej i zwierzęcej, oraz rozwiązywali ćwiczenia interaktywne dotyczące samożywności i cudzożywności, a także stworzyli schemat procesu fotosyntezy.


W ramach projektu „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” na zajęciach wyrównujących z biologii uczniowie omawiali sposoby oddychania organizmów, wykonywali plakaty dotyczące oddychania tlenowego i beztlenowego, układali rozsypanki dotyczące klasyfikacji organizmów. Podczas zajęć dyskutowali na temat bakterii, wirusów oraz różnorodności protistów, oglądali prezentacje dotyczące danego zagadnienia, a także rozwiązywali ćwiczenia interaktywne.


W ramach projektu „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym podczas zajęć rozwijających z chemii przeprowadzone zostały doświadczenia, które pozwoliły wytworzyć dwutlenek węgla. Uczniowie zajmowali się sporządzaniem mieszanin substancji oraz rozdzielaniem ich różnymi sposobami. Liczone były składy mieszanin oraz średnia masa atomowa na podstawie ilości poszczególnych izotopów pierwiastka. Uczniowie zajmowali się również obliczaniem stężeń roztworów.


W ramach projektu „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym podczas zajęć rozwijających z chemii uczniowie projektowali doświadczenia otrzymywania wybranych kwasów i wodorotlenków. Na podstawie różnych źródeł tworzyli plakaty na temat wybranych kwasów oraz opisywali ich właściwości i zastosowanie. Ciekawą dla uczniów formą zdobywania wiedzy była gra, podczas której uczniowie odgadywali nazwy soli, a następnie musieli zapisać wzór sumaryczny oraz strukturalny danej soli. Podczas zajęć z wielkim zaangażowaniem uczniowie wykonywali ćwiczenia na tablicy interaktywnej.


W ramach projektu „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym podczas zajęć rozwijających z chemii uczniowie przeprowadzali doświadczenia otrzymywania soli różnymi metodami oraz zapisywali uzyskane wyniki, sprawdzali także ilość fosforanów w wybranych proszkach do prania oraz przygotowywali wskaźniki dzięki, którym badali odczyn roztworów.


W ramach projektu pn. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” podczas wsparcia indywidualnego uczniowie doskonalili spostrzegawczość oraz usprawniali funkcje poznawcze. W ramach zajęć uczniowie układali puzzle, odgadywali zagadki i rebusy oraz wyszukiwali informacje na temat interesujących ich zagadnień, dzięki czemu nabrali większej wiary we własne umiejętności i możliwości. Zajęcia prowadzone były w Centrum Multimedialnym w bibliotece szkolnej w Szkole Podstawowej nr 1.


W ramach projektu pn. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” w Zespole Szkolno – Przedszkolnym podczas zajęć logopedycznych uczniowie wykonywali ćwiczenia z lusterkami w celu usprawniania narządów artykulacyjnych oraz ćwiczenia oddechowe ze słomkami.


W ramach projektu pn.” Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” w Zespole Szkolno - Przedszkolnym na zajęciach logopedyczne uczniowie usprawniali narządy artykulacyjne oraz wykonywali ćwiczenia oddechowe poprzez umiejętne gospodarowanie oddechem przez nadmuchiwanie balonów.


W ramach projektu pn.”Wiedza i umiejętności kapitałem w przyszłość" w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim na zajęciach przyrodniczo-matematycznych dzieci odkrywały jesienną spiżarnię - wyróżniały części składowe roślin, oceniały które części składowe są jadalne, wymieniały sposoby przechowywania i przetwarzania warzyw i owoców, określały ich wartości odżywcze oraz wpływ na organizm człowieka.


W ramach projektu pn.”Wiedza i umiejętności kapitałem w przyszłość" w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim na zajęciach przyrodniczo-matematycznych dzieci uczyły się dodawać i odejmować wykorzystując „Karty Grabowskiego". Podczas tego typu zabaw dzieci mają ostry trening w dodawaniu i odejmowaniu, dzięki czemu mają szansę szybciej przejść na poziom liczenia w pamięci.


W ramach projektu pn. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim podczas kółka matematyczno – przyrodniczego uczniowie omawiali temat z  obszaru edukacji ekologicznej, a także co można zrobić, aby produkować mniej odpadów. Głównym celem zajęć było uświadomienie uczniom wagi problemu odpadów w środowisku naturalnym i szkodliwego wpływu człowieka na otoczenie, potrzeby ograniczenia ilości własnych odpadów i pokazanie możliwości ponownego ich wykorzystania, a także kształtowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne. Uczniowie z zakresu matematyki omawiali figury geometryczne. Na podstawie wzorów na chodnikach, poznawali zasady tworzenia markietażu, wskazywali różnice między parkietażem a mozaiką matematyczną, wyjaśniali pojęcie symetrii, co rozwija myślenie naukowe oraz trenuje umiejętności pracy zespołowej.


Podczas specjalistycznych zajęć logopedycznych w ramach realizacji projektu pn. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II uczniowie wykonywali pracę nad korektą wad wymowy rozpoczynając od ćwiczeń usprawniających narządy artykulacyjne oraz  ćwiczeń oddechowych. Do zajęć wykorzystywane były  pomoce dostępne w szkole.


Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim w ramach zajęć z kółka matematyczno – przyrodniczego z projektu pn. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” odwiedzili pocztę, aby wysłać pocztówki do dzieci z wybranych polskich szkół. Po powrocie do szkoły uczniowie wzięli udział w warsztatach, podczas których uczyli się jak rozwiązać zaskakujące problemy. Zajęcia mają formę warsztatów, na których realizowane są zaplanowane treści programowe z matematyki i przyrody oraz edukacji społecznej.


W ramach projektu pn. „Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość” uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II podczas kółka matematyczno – przyrodniczego rozwijali umiejętność kategoryzowania i porządkowania informacji o mapie. Po obejrzeniu filmu edukacyjnego „Co warto wiedzieć o mapach myśli?” tworzyli własne mapy myśli. Dzieci podzielono na grupy. Zadaniem uczestników było przygotować mapę myśli pod hasłem „Dom”.


W ramach projektu pn. "Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość" w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II podczas kółka matematyczno-przyrodniczego uczniowie przeprowadzali eksperymenty ze śniegiem i lodem, sprawdzali trzy stany skupienia wody, opisywali właściwości śniegu i lodu, wymieniali podobieństwa i różnice między śniegiem i lodem oraz omawiali sposoby radzenia sobie z gołoledzią.

 

Wiedza i umiejętności kapitałem na przyszłość

 

Nr projektu: RPWM.02.02.01-28-0160/17
Dofinansowanie projektu z UE: 2 225 055,44 zł

 

Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie w okresie 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2020r. będzie realizowała projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Projektem objętych zostanie 688 uczniów, 65 nauczycieli oraz 247 rodziców.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, właściwych postaw i umiejętności oraz złagodzenie zdiagnozowanych dysfunkcji, w tym rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia nauki języka angielskiego i niemieckiego, zakończone egzaminem zewnętrznym potwierdzonym certyfikatem (TELC/TOEIC) oraz zajęcia z informatyki także zakończone egzaminem zewnętrznym (ECCC/ECDL). Uczniowie będą mogli skorzystać z zajęć rozwijających, wyrównujących i kół zainteresowań. Zorganizowane zostaną m.in. zajęcia logopedyczne, terapii pedagogicznej, rewalidacji, socjoterapii. Nowością będzie organizacja zajęć robotyki z elementami programowania, indywidualnego doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości, umiejętności uczenia się i szybkiego zapamiętywania.

 

W ramach projektu szkoły doposażone zostaną na łączną kwotę 260.241,19 zł. Planowane jest zakupienie mebli, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych do pracowni: chemicznej, biologicznej, geograficznej, fizycznej, komputerowej i językowej oraz pomocy do prowadzenia zajęć z robotyki z podstawami programowania oraz kółka szachowego i teatralnego.