Informacje ogólne

Informacja dotycząca projektu pod nazwą „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim”

Dnia 08.03.2018 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o przyznaniu pomocy finansowej na realizację projektu pod nazwą „Modernizacja przystani kajakowej na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Mieście Lubawskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”).

Uzyskanie tego wsparcia finansowego stało się możliwe dzięki przystąpieniu Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Lubawska, uwzględnieniu planowanego działania w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD, oraz pozytywnej ocenie złożonego wniosku przez Radę LGD.

Zgodnie z ww. umową całkowita wartość projektu wynosi 308 851,38 zł, natomiast dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 196 522,00 zł co stanowi 63,63 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

Zakres projektu obejmuje w szczególności:

- montaż dwóch pomostów pływających oraz slipu do wodowania kajaków w istniejącej zatoce rzeki Drwęcy,

- montaż budynku kontenerowego z toaletą i pomieszczeniem gospodarczym,

- wykonanie oświetlenia terenowego w technologii LED,

- montaż obiektów małej architektury (grill murowany, utwardzone miejsce na ognisko, ławki, kosze na odpady, tablica informacyjna).

Celem głównym projektu jest poprawa standardu infrastruktury turystycznej na terenie Nowego Miasta Lubawskiego poprzez przebudowę przystani kajakowej.

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa warunków do organizowania spływów kajakowych, oraz wzrost komfortu użytkowania i estetyki terenu przystani kajakowej.

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego

Józef Blank