Przebieg realizacji

Regulamin rekrutacji i udziału uczestników

Projektu „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim”

 • 1

DEFINICJE/SŁOWNICZEK

 1. Projekt -projekt pn. „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” RPWM.10.04.00-28-0023/18 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020, działanie 10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.
 2. Beneficjent Projektu - Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie.
 3. Realizator – Żłobek Miejski, ul. Tysiąclecia 3, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
 4. Biuro projektu – Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego, pok. 34, Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie.
 5. Żłobek – Żłobek Miejski wchodzący w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim.
 6. Strona internetowa projektu - należy przez to rozumieć stronę internetową Gminy Miejskiej Nowe Miasto Lubawskie http//umnowemiasto.pl.
 7. Dokumenty rekrutacyjne - dokumenty składane przez kandydatów do projektu, poświadczające spełnienie kryteriów naboru i kwalifikacji do projektu, w tym zaświadczenia i oświadczenia potwierdzające status uczestnika.
 8. Kandydat do projektu – osoba ubiegająca się o udział w projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne i bierze udział w procesie rekrutacji do projektu.
 9. Uczestnik projektu - osoba, z którą podpisano umowę uczestnictwa w projekcie.
 10. Oświadczenia uczestnika projektu - należy przez to rozumieć deklaracje regulujące udział uczestników w projekcie składane w trakcie rekrutacji oraz na każdym etapie realizacji projektu.
 11. System SL2014- centralny system teleinformatyczny wykorzystywany w procesie rozliczania projektu oraz komunikowania z Instytucją Pośredniczącą.
 12. Statut Żłobka - przyjęty uchwałą XLIII/280/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim
  z dnia 26 czerwca 2018r.
 13. Regulamin żłobka -Regulamin Organizacyjny Nr 1 /2018/2019 z dnia 03.09.2018 r.
 14. Dane osobowe- dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922 ze zm.).
 15. Osoba niepełnosprawna - osoba z niepełnosprawnością w świetle przepisów ustawy z dnia
  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 ze zm.), a także osoba z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535 ze zm.), tj. osoba z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem poświadczającym stan zdrowia.
 • 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Projekt „Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim” RPWM.10.04.00-28-0023/18 jest realizowany przez Gminę Miejską Nowe Miasto Lubawskie
  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020, działanie 10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.
 2. Regulamin rekrutacji i udziału uczestników projektu obowiązujący, zwany dalej Regulaminem, określa  zasady  rekrutacji,  warunki  i  kryteria uczestnictwa  w projekcie,  wzór oświadczenia uczestnika oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych.
 3. Opłata za wyżywienie dziecka w żłobku, wnoszona przez rodziców/opiekunów prawnych, zgodnie z uchwałą Nr XLIII/281/2018 Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim z dnia
  26 czerwca 2018r. stanowi wkład własny do projektu.

                                                                                                                            

 1. Projekt skierowany  jest  do  osób zamieszkałych na  terenie Nowego Miasta Lubawskiego lub pracujących/podejmujących pracę lub uczących się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego oraz nieaktywnych  zawodowo z  powodu opieki  na  dzieckiem  do  lat  3,  w  tym bezrobotnych, biernych  zawodowo (w tym osób przebywających na urlopach wychowawczych) lub pracujących i opiekujących się dzieckiem do lat 3.
 2. Projekt przewiduje zwiększenie miejsc opieki żłobkowej w Żłobku Miejskim o 20 miejsc. Łącznie w ramach projektu będzie dostępnych 36 miejsc żłobkowych.
 3. Okres opieki w ramach Projektu trwa do 31.10.2020 roku.
 4. Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem i zaakceptować jego postanowienia w przyjętym brzmieniu.
 5. Aktualizacja regulaminu  i  wszelkich  dokumentów  związanych  z  rekrutacją  i  udziałem
  w projekcie odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Projektu.
 6. Bieżące informacje  o  realizacji projektu będą  na  stronie internetowej Projektu.

 

 • 3

PROCEDURA REKRUTACJI DO PROJEKTU

 1. Rekrutacja do projektu prowadzona jest przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego. W skład Komisji wchodzi przedstawiciel koordynator
 2. Rekrutacja uczestników do projektu prowadzona będzie w terminie 19.12.2018r. do 9.01.2019r. i dotyczy przyjęcia dzieci z dniem 14.01.2019 r. Rodzice, którzy będą zainteresowani przyjęciem dziecka w terminie późniejszym umieszczeni zostaną na liście rezerwowej.
 3. W wyniku pierwszej rekrutacji do udziału w projekcie wyłonionych zostanie, zgodnie z listą rankingową 36 osób (kobiet i mężczyzn),spełniających warunki uczestnictwa.
 4. Do rekrutacji przystępują osoby, których dzieci uczęszczają do żłobka od listopada 2018r.
 5. W uzasadnionych przypadkach, gdy lista Uczestników będzie niepełna, Beneficjent projektu przewiduje przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych i kwalifikowania uczestników do udziału w projekcie po terminie określonym w §3 ust.2.
 6. Etapy procesu rekrutacji Uczestników Projektu:
 • Akcja informacyjno-rekrutacyjna, przyjmowanie zgłoszeń  i  dokumentów rekrutacyjnych:
 1. dokumenty rekrutacyjne   przyjmowane będą od 19.12.2018   do   01.2018   w   godz. od 9:00 do 15:00. Miejscem przyjmowania dokumentów i udzielania informacji – Żłobek Miejski w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Tysiąclecia 3 oraz biuro projektu,
 2. dokumenty rekrutacyjne dostępne   są  w Żłobku Miejskim, na   stronie   internetowej   http://Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz na stronie internetowej Projektu (http://umnowemiasto.pl) – zakładka Projekty Edukacyjne i Inwestycje UE.
 • Formalna ocena zgłoszeń

Weryfikacja będzie prowadzona w oparciu o złożony komplet poprawnie wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych (formularze i oświadczenia stanowiące załączniki do Regulaminu) oraz oświadczeń/ zaświadczeń w przypadku ubiegania się o kryteria punktowane i potwierdzające status na rynku pracy (zaświadczenie z zakładu pracy o przebywaniu na urlopie: macierzyńskim, rodzicielskim bądź wychowawczym bądź zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu w ewidencji osób bezrobotnych.

 

 1. kryteria formalne - weryfikacja kryteriów formalnych/obligatoryjnych rekrutacji do projektu (spełnia/nie spełnia)
 • rodzic/opiekun prawny dziecka do lat 3 - mieszkaniec Nowego Miasta Lubawskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub osoba pracująca/podejmująca pracę lub ucząca się na terenie Nowego Miasta Lubawskiego

oraz

 • rodzic/opiekun prawny dziecka do lat 3 – osoba nieaktywna zawodowo z  powodu opieki  na  dzieckiem  do  lat  3,  w  tym bezrobotna, bierna zawodowo (w tym osoba przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim) lub osoba pracująca i opiekująca się dzieckiem do lat 3
 1. kryteria dodatkowe (kryteria punktowane).

Kryteria te nie są obowiązkowe ale wpływają na pozycję na liście rankingowej i rezerwowej:

 • rodzic/opiekun prawny z niepełnosprawnością (wymagane orzeczenie
  o niepełnosprawności) – 14 punktów
 • dziecko z niepełnosprawnością (wymagane orzeczenie o niepełnosprawności) – 20 punktów
 • rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko (wymagane oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka) –14 punktów
 • dochód nie przekraczający 150% kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (wymagane potwierdzenie/oświadczenie) – 10 punktów
 • rodzina wielodzietna (wymagane oświadczenie) – 20 punktów

 

 1. W przypadku równej ilości punktów o miejscu na liście rankingowej/rezerwowej decyduje data złożenia formularza rekrutacyjnego. Osoby zakwalifikowane do Projektu otrzymają wiadomość pocztą elektroniczną na podany w formularzu rekrutacyjnym adres e-mail lub telefonicznie na podane dane w formularzu.
 • Procedura odwoławcza - odwołania wyłącznie w formie pisemnej przyjmuje Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Mieście Lubawskim, w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia wyników rekrutacji,
 • Beneficjent projektu dopuszcza rekrutację ciągłą na wolne miejsca żłobkowe. Osoby zgłaszające się na tym etapie będą dopisywane do listy rezerwowej wg kolejności zgłoszeń i według przysługującej punktacji. Z listy rezerwowej do projektu kwalifikowane będą kolejne osoby według kolejności obowiązującej na w/w liście rezerwowej.

 

 • 4

WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. W projekcie mogą wziąć udział jedynie osoby, które wyraziły chęć udziału w Projekcie, złożyły wymagane dokumenty rekrutacyjne i spełniły warunki określone w procedurze rekrutacyjnej.
 2. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest wyrażenie zgody na:
 • przetwarzanie danych osobowych i danych wymaganych w systemie SL2014
 • monitorowanie sytuacji na rynku pracy drugiego rodzica/opiekuna prawnego (jeśli dotyczy).
 1. Podjęcie i utrzymanie zatrudnienia przez uczestników projektu będzie monitorowane przez cały okres udziału w Projekcie. Uczestnik na każde wezwanie lub w terminach określonych w umowie uczestnictwa przedkłada informację o zatrudnieniu swoim i/lub drugiego rodzica/opiekuna prawnego (jeśli dotyczy).
 2. Uczestnik wnosi wkład własny do Projektu w postaci pokrycia kosztów wyżywienia, zgodnie
  z uchwałą Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu, Statutu Żłobka Miejskiego oraz Regulaminu Żłobka.

 

 • 5

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

 1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
  • udziału w Projekcie zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
  • przyjęcia jego dziecka do Żłobka objętego Projektem i objęcia go opieką zgodnie z regulaminem żłobka,
  • zgłaszania uwag, komentarzy i sugestii dotyczących przewidzianych działań w ramach Projektu,
  • rezygnacji z udziału w Projekcie.

 

 1. Uczestnik Projektu jest zobowiązany do:
  • złożenia podpisanego kompletu dokumentacji rekrutacyjnej,
  • przekazania niezbędnych danych osobowych w wypełnionej dokumentacji rekrutacyjnej oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Projektu,
  • niezwłocznego informowania o zaistniałej zmianie statusu na rynku pracy, zmianie danych osobowych oraz innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na poprawną realizację Projektu,
  • udostępniania danych niezbędnych do monitoringu, kontroli i ewaluacji Projektu, w tym danych wymaganych w systemie SL2014
  • wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych i jego dziecka do celów związanych realizowanym Projektem, zgodnie z zasadami RPWM 2014-2020
  • dbania o dobry wizerunek Projektu poprzez przekazywanie rzeczowych informacji
   o Projekcie
  • wypełniania wymaganych do monitoringu Projektu wszelkich ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych dotyczących Projektu, jego przebiegu i rezultatów, w tym dotyczących statusu na rynku pracy drugiego rodzica/opiekuna prawnego (jeśli dotyczy)
  • przestrzegania niniejszego Regulaminu, Statutu Żłobka Miejskiego.
 2. Uczestnik może zostać skreślony z listy uczestników Projektu w przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu rekrutacji i umowy uczestnictwa w Projekcie.
 3. Na podstawie zweryfikowanych informacji potwierdzających faktyczne złamanie przez daną osobę postanowień niniejszego regulaminu i umowy uczestnictwa w Projekcie, decyzję
  o wykreśleniu uczestnika z listy uczestników Projektu podejmuje Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w porozumieniu z koordynatorem projektu.
 4. Wszystkie osoby korzystające z oferowanych form wsparcia w ramach Projektu, składają oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego dla RPWM na lata 2014 - 2020.
 5. Osoba, która nie podpisze zgody na przetwarzanie danych osobowych przyjmuje do wiadomości, iż na tej podstawie zostanie wykluczona z udziału w Projekcie bez względu na wynik procesu rekrutacji.
 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin Rekrutacji wchodzi w życie z dniem podpisania.

 1. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania Projektu, w szczególności z uwagi na zmianę warunków realizacji umowy o dofinansowanie podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, zmian we wniosku o dofinansowanie, zmiany wytycznych krajowych, przepisów prawa krajowego lub w wyniku zaleceń instytucji uprawnionych do kontroli Projektu.
 2. Terminy rekrutacji mogą ulegać zmianom jeśli nie naruszają postanowień wniosku
  o dofinansowanie Projektu.
 3. Beneficjent Projektu zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji Projektu i zaprzestania udzielania wsparcia w ramach Projektu w razie rozwiązania umowy o dofinansowanie
  z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.
 4. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu i rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, w tym ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Beneficjent projektu.
 5. W przypadkach o których mowa w ust. 4 i 5 osobom korzystającym z oferowanego wsparcia w ramach Projektu nie przysługują żadne roszczenia wobec Beneficjenta projektu.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące Projektu, w tym Dokumenty Rekrutacyjne i inne dokumenty można uzyskać na stronie internetowej Beneficjenta projektu lub osobiście/telefonicznie w biurze projektu.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy prawa europejskiego i prawa krajowego dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego.

Integralną częścią Regulaminu są załączniki:

 1. Formularz rekrutacyjny (Załącznik nr 1)
 2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów formalnych/obligatoryjnych (Załącznik nr 2)
 3. Oświadczenie o spełnieniu wymogów dodatkowych/punktowych (Załącznik nr 3)
 4. Karta informacyjna.

Zatwierdzam

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 18.12.2018r.

 


Doposażenie żłobka

W ramach projektu pn. Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim, działający od listopada 2018 roku Żłobek, został powiększony o kolejne 20 miejsc. Obecnie Żłobek gotowy jest do przyjęcia 36 maluchów. Oddziały otrzymały zestawy mebli i wyposażenie sal głównych, wyposażenie miejsca odpoczynku, szatni i łazienki. Zakupiono m.in. krzesła do karmienia, szafy na łóżeczka i pościel, zestawy naczyń i sztućców, wyposażenie łazienki, zabawki i pomoce dydaktyczne. Kolejne wyposażenie dotrze do placówki w przyszłym miesiącu.


Żłobek Miejski wzbogacił się o kolejny sprzęt i wyposażenie

Z początkiem lipca 2019 roku Żłobek Miejski otrzymał kolejne dostawy sprzętu i wyposażenia w ramach projektu "Pierwszy Żłobek Miejski w Nowym Mieście Lubawskim".
Sale główne wyposażone zostały w nowe zabawki, pomoce dydaktyczne, w tym klocki sensoryczne, chusty animacyjne, bujaki, materiały plastyczne. Do wykorzystania jest także czteroosobowy wózek dla dzieci. Dotarły nowe kołderki, poduszki i komplety pościeli dla wszystkich dzieci.
Natomiast kuchnia Żłobka wyposażona została w potrzebny sprzęt m.in. w stół roboczy z szafkami, lodówkę, sterylizatory. To jeszcze nie wszystko, czekamy na kolejne dostawy.


Dzieci ze Żłobka Miejskiego mogą korzystać z nowego placu zabaw. To pierwszy tego typu plac zabaw dedykowany dla dzieci do lat 3. Plac posiada sztuczną powierzchnię i urządzenia dla najmłodszych dzieci. Plac zabaw został sfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmią i Mazury w ramach projektu "Utworzenie pierwszego Żłobka Miejskiego w Nowym Mieście Lubawskim". Wartość wykonanych prac 76.132,79 zł.