Informacje ogólne

Kategoria: Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim mirek Odsłony: 1592

Informacja dotycząca projektu pod nazwą „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”

 

Dnia 29.04.2019 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich).

Zgodnie z ww. umową wysokość dofinansowania na realizację projektu wynosi: 1 931 164,61 zł, co stanowi 85,00 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

Zakres projektu obejmuje w szczególności:

Celem głównym projektu jest lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe poprzez rewitalizację Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty:

 

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego

Józef Blank