Informacje ogólne

Informacja dotycząca projektu pod nazwą „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim”

 

Dnia 29.04.2019 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich).

Zgodnie z ww. umową wysokość dofinansowania na realizację projektu wynosi: 1 931 164,61 zł, co stanowi 85,00 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

Zakres projektu obejmuje w szczególności:

 • modernizację części istniejących alejek i ścieżek spacerowych poprzez wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, mineralno-żywicznej i mineralnej, odnowienie schodów terenowych
  oraz montaż ławek i koszy,
 • wykonanie instalacji oświetleniowej (58 słupów) i monitoringu wizyjnego wzdłuż części alejek spacerowych (29 kamer),
 • wykonanie odcinka ścieżki rowerowej o nawierzchni asfaltowej, stanowiącego dojazd
  do istniejącej drogi rowerowej na dawnych terenach kolejowych,
 • wykonanie nowego zagospodarowania terenu dawnego amfiteatru poprzez wykonanie niewielkiej sceny z widownią, doposażenie w małą architekturę rekreacyjną, wykonanie placu zabaw dla dzieci z nawierzchnią bezpieczną, oraz częściowe utwardzenie terenu
  z zastosowaniem nawierzchni mineralno-żywicznej,
 • budowę wieży widokowej o wys. 12 m, dużej altany i wieży zabawowej dla dzieci w górnej części parku,
 • prace remontowo-konserwatorskie istniejącej, betonowej altany,
 • wykonanie siłowni terenowej w południowo-zachodniej części parku,
 • wykonanie toalety kontenerowej z przyłączem wod.-kan. i energetycznym,
 • usunięcie drzew obumarłych, chorych i kolidujących z nową infrastrukturą (łącznie 33 szt.),
 • wykonanie nasadzeń zieleni w tym: drzew (w ilości 52 szt.), krzewów i kwiatów.

Celem głównym projektu jest lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe poprzez rewitalizację Parku Miejskiego przy ul. Narutowicza w Nowym Mieście Lubawskim.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty:

 • zostanie zahamowany proces stopniowej degradacji Parku Miejskiego poprzez odnowienie stanu technicznego infrastruktury,
 • zostaną stworzone warunki dla mieszkańców miasta do wypoczynku i spędzania wolego czasu, aktywności kulturalnej oraz integracji i aktywności społecznej,
 • nastąpi podniesienie jakości przestrzeni publicznej, oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji,
 • powstaną nowe miejsca pracy związanych z utrzymywaniem porządku i stanu technicznego,
  a także organizacją aktywności fizycznej na obszarze zrewitalizowanym.

 

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego

Józef Blank