Informacje ogólne

Informacja dotycząca projektu pod nazwą „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja”

 

Dnia 29.04.2019 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Rewitalizacja terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8 – Obszary wymagające rewitalizacji, Działanie 8.1 – Rewitalizacja obszarów miejskich).

Zgodnie z ww. umową wysokość dofinansowania na realizację projektu wynosi: 492 500,72 zł, co stanowi 85,00 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

Zakres projektu obejmuje w szczególności:

 • wykonanie widowni na części skarpy brzegowej dawnej fosy w formie ław drewnianych
  na ustawionych liniowo prefabrykatach betonowych,
 • wykonanie sceny w postaci poszerzonego chodnika alejki,
 • wykonanie fontanny wraz z technologią uzdatniania i dezynfekowania wody w podziemnym pomieszczeniu,
 • wykonanie alejek spacerowych z zastosowaniem nawierzchni z kostki betonowej
  oraz nawierzchni mineralnej,
 • wykonanie i montaż innych elementów małej architektury w tym: schodów terenowych, pergoli, ławek i koszy na odpady.
 • wykonanie instalacji oświetleniowej i monitoringu wizyjnego,
 • wykonanie przyłączy i instalacji elektrycznych oraz wodno-kanalizacyjnych,
 • usunięcie części istniejących drzew i krzewów (głównie w pasie dna niecki dawnej fosy),
 • wykonanie trawników, oraz nasadzeń drzew, krzewów, kwiatów i bylin.

Celem głównym projektu jest lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary problemowe poprzez rewitalizację terenu zieleni pn. Ogród Róż przy ul. 3-go Maja w Nowym Mieście Lubawskim.

Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty:

 • zostanie zahamowany proces stopniowej degradacji „Ogrodu Róż” poprzez odnowienie stanu technicznego infrastruktury,
 • zostaną stworzone warunki dla mieszkańców miasta do wypoczynku i spędzania wolego czasu, aktywności kulturalnej oraz integracji i aktywności społecznej,
 • nastąpi podniesienie jakości przestrzeni publicznej, oraz poprawa bezpieczeństwa na obszarze rewitalizacji,
 • nastąpi poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości poprzez zwiększenie atrakcyjności historycznego centrum Nowego Miasta Lubawskiego.

 

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego

Józef Blank