Informacje ogólne

Informacja dotycząca projektu pod nazwą „Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych w Nowym Mieście Lubawskim”

Dnia 30.06.2017 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych w Nowym Mieście Lubawskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 – Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 – Infrastruktura Kultury, Poddziałanie 6.1.2 – Instytucje Kultury).
Zgodnie z ww. umową całkowita wartość projektu wynosi: 2 949 724,99 zł, natomiast dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 2 403 846,58 zł co stanowi 84,90 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.

 Zakres projektu obejmuje w szczególności:

 - dobudowę dodatkowej klatki schodowej, szybu windowego i podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
- odnowienie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej,
- przebudowę i ocieplenie dachu,
- przebudowę układu pomieszczeń wewnątrz budynku wraz z pracami wykończeniowymi,
- wykonanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, oraz teletechnicznych (w tym monitoring wizyjny),
- wykonanie instalacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła,
- wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (dodatkowo klimatyzacja dla części pomieszczeń).
 

Celem głównym projektu jest zwiększenie ilości osób korzystających z oferty instytucji kultury. Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa warunków lokalowych do prowadzenia działalności kulturalnej w MCK, poprawa stanu technicznego i wizualnego budynku, poprawa efektywności energetycznej budynku, oraz poprawa dostępu dla osób niepełnosprawnych.
Efektem projektu będzie poszerzona oferta kulturalna miasta o działalność Manufaktury Zawodów Dawnych, lepsza jakość oferowanych usług kulturalnych oraz zwiększenie możliwości wystawienniczych i edukacyjnych w Nowym Mieście Lubawskim.


Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego
Józef Blank