Informacje ogólne

Dnia 31.07.2018 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Remont i przebudowa dawnego kościoła ewangelickiego w celu utworzenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 – Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1
– Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 – Instytucje kultury).
Zgodnie z ww. umową dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 3 419 540,82 zł co stanowi 85 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje remont dachu, elewacji budynku wraz z wymianą zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowę istniejących pomieszczeń (w tym wyburzenie stropu międzykondygnacyjnego) oraz rozbudowę części podziemnej budynku poza jego istniejący obrys (bryła nadziemna budynku pozostanie bez zmian). Powiększony zostanie hol wejściowy prowadzący
do sali widowisko-kinowej,  powstanie klatka schodowa oraz winda osobowa łączące wszystkie kondygnacje. Sala widowiskowo-kinowa dzięki wyburzeniu stropu, zyska odpowiednią kubaturę oraz akustykę, oraz będzie wyposażona w częściowo składaną widownię na 220 miejsc siedzących, (możliwość użytkowania w charakterze sali wystawienniczej lub organizacji widowisk przy stolikach).  Powiększeniu ulegnie również scena. Dzięki rozbudowie części podziemnej w strefie pod sceną powstaną dwa pomieszczenia przeznaczone na garderoby dla artystów wraz z zapleczem sanitarnym.
Rozbudowa podziemia w strefie pod głównym wejściem do budynku pozwoli na zlokalizowanie pomieszczeń sanitarnych dla widowni oraz pomieszczenia Centrum Informacji Turystycznej i Promocji Kultury oraz pomieszczeń technicznych fontanny na rynku.
Obiekt będzie wyposażony w nowoczesną technologię kinową (2D/3D) i widowiskową. W ramach zadania zostaną również wykonane nowe instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczne i teletechniczne.
Celem głównym projektu jest wzrost liczby ludności korzystającej z oferty instytucji kultury budujących tożsamość regionalną w województwie.
Dzięki realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące efekty:
- rozszerzenie oferty kulturalnej Miejskiego Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim (oferta muzyczna, filmowa, teatralna, wystawiennicza),
- nwzbogacenie oferty kulturalnej województwa poprzez włączenie do wachlarza produktów turystycznych usług oferowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Nowym Mieście Lubawskim,
- kreowanie udziału mieszkańców w życiu kulturalnym, kształtowanie świadomości kulturowego związku mieszkańców z regionem,
- odnowienie zabytkowego obiektu o dużej wartości architektonicznej i historycznej,
- poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego
Józef Blank