Konferencja dotycząca zakończenia projektu

W czwartek 26 lipca 2018 roku w sali widowiskowej Miejskiego Centrum Kultury odbyła się konferencja dotycząca zakończenia realizacji projektu pn. „Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych”.
Uczestnikami spotkania byli m.in.: Zastępca Burmistrza Krzysztof Widźgowski, radni Rady Miejskiej w Nowym Mieście Lubawskim, dyrektorzy miejskich jednostek organizacyjnych, reprezentanci wykonawcy prac budowlanych, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Miejskiego.
Gości konferencji powitał Burmistrz Józef Blank przedstawiając krótko przebieg realizacji projektu. Następnie Kierownik Referatu Inwestycji i Mienia Komunalnego Damian Artuszewski zapoznał zgromadzonych z charakterystyką techniczną zrewitalizowanego budynku i zakresem zrealizowanych prac budowlanych, po czym zachęcił do obejrzenia filmu promocyjnego przedstawiającego stan pierwotny, przebieg prac remontowo-budowlanych i efekt finalny zrealizowanego projektu pn. „Kompleksowy remont i przebudowa budynku Miejskiego Centrum Kultury w celu utworzenia Manufaktury Zawodów Dawnych”.
Dyrektor MCK Katarzyna Olęcka w swoim wystąpieniu podziękowała za utworzenie bazy do realizacji wszechstronnej działalności kulturalnej, która po wyposażeniu zostanie z końcem sierpnia oddana mieszkańcom i turystom do użytkowania. Na zakończenie swojej wypowiedzi Dyrektor MCK zaprosiła wszystkich uczestników konferencji do zwiedzania zrewitalizowanego obiektu Manufaktury Zawodów Dawnych.
W ramach projektu zrealizowany został następujący zakres prac: dobudowa dodatkowej klatki schodowej, szybu windowego i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, odnowienie elewacji zewnętrznej wraz z ociepleniem i wymianą stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa i ocieplenie dachu, przebudowa układu pomieszczeń wewnątrz budynku wraz z pracami wykończeniowymi, wykonanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz teletechnicznych (w tym: monitoring wizyjny, instalacja alarmowa, instalacja komputerowa), wykonanie instalacji podgrzewania ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem kolektorów słonecznych i powietrznych pomp ciepła, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła (w tym układ chłodzenia sali widowiskowej).
Zakres projektu stanowił również: nadzór inwestorski nad realizacją robót, dostawa i montaż infokiosku do prezentowania oferty kulturalnej, działania promocyjne obejmujące m.in. nagranie filmu promocyjnego, wykonanie broszur i stojaka promocyjnego oraz organizację konferencji na podsumowanie projektu.
Realizacja projektu przyniosła następujące efekty: poprawa warunków lokalowych do prowadzenia działalności kulturalnej w MCK, poprawa stanu technicznego i wizualnego budynku MCK, poprawa efektywności energetycznej budynku, poprawa dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych.
Zmodernizowany obiekt ma pozwolić osiągnąć następujący cel: zwiększenie ilości osób korzystających z oferty instytucji kultury budujących tożsamość regionalną w województwie poprzez utworzenie Manufaktury Zawodów Dawnych.

Działalność Manufaktury Zawodów Dawnych w Nowym Mieście Lubawskim będzie polegała na organizacji całorocznie cyklicznych warsztatów rzemieślniczych oraz powiązanych z nimi wystaw i pokazów promujących produkty wytworzone przez uczestników oraz wystaw i pokazów nowych umiejętności zdobytych podczas warsztatów. Przykładowe rodzaje warsztatów: ceramiczne, kaflarskie, bednarskie, rzeźbiarskie, taniec średniowieczny i kuglarstwo, kowalstwo.
Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w wysokości 84,9 % wydatków kwalifikowanych.