Informacje ogólne

Informacja dotycząca projektu pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka – Iława w Nowym Mieście Lubawskim

Dnia 31.07.2017 roku pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim a Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pod nazwą „Budowa ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie dawnej linii kolejowej Tama Brodzka – Iława w Nowym Mieście Lubawskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 6 – Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2. – Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3. – Efektywne wykorzystanie zasobów).
Zgodnie z ww. umową całkowita wartość projektu wynosi: 1.692.980,00 zł, natomiast dofinansowanie na realizację projektu wynosi: 1 121 607.11 zł co stanowi 84,90 % kwoty wydatków kwalifikowalnych projektu.


Zakres projektu obejmuje w szczególności:
- budowę ścieżki rowerowej o łącznej długości ok. 1.840 mb, z nawierzchnią asfaltową
o szerokości 3,5 m, wyposażoną w pętlę indukcyjną służącą do monitorowania ilości rowerzystów,
- wykonanie oświetlenia wzdłuż planowanej ścieżki o nawierzchni asfaltowej, a także wzdłuż istniejącego odcinka o nawierzchni gruntowej (68 słupów stalowych z oprawami LED),
- budowę miejsca obsługi rowerzystów wraz z parkingiem, wyposażonego w stojaki rowerowe, ławki, kosze na śmieci i toaletę kontenerową,
- montaż elementów małej architektury wzdłuż planowanej ścieżki o nawierzchni asfaltowej
tj. ławki, kosze na śmieci, odnowione semafory, schody terenowe, bariery drogowe,
- montaż oznakowania drogowego.
Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego Gminy Mmiejskiej Nowe Miasto Lubawskie.
Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost liczby turystów aktywnych na terenie gminy, a tym samym rozwój usług turystycznych i okołoturystycznych związanych z turystką rowerową.
Efektem projektu będzie również zwiększona dostępność do ścieżek rowerowych na terenie miasta i poprawa jakości życia mieszkańców.

Burmistrz Nowego Miasta Lubawskiego
Józef Blank
Nowe Miasto Lubawskie, dn. 08.08.2017 r.