DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://projekty.umnowemiasto.pl

Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://projekty.umnowemiasto.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-09-06.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej znajdują się aktualności w formie plików PDF, które mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane. Zamieszczone na stronie internetowej aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż zostały przesłane przez podmiot zewnętrzny. Część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR). Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów. Brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach. Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

SHIFT + ALT + H - Strona główna. SHIFT + ALT + M - Zawartość strony. SHIFT + ALT + F – Wyszukiwarka. SHIFT + ALT + 0-9 – Menu. Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W każdej z przeglądarek działa pojedynczy przeskok, który uruchamiamy wciskając przycisk TAB.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosław Jeznach, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 56 47 296 13. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Nowym Mieście Lubawskim mieści się przy ulicy Rynek 1. Budynek dostępny jest w godzinach urzędowania od godz. 7: 30 do godz. 15: 30 poprzez główne wejście bezpośrednio od ulicy Rynek oraz dodatkowym wejściem od strony parkingu przy ul. 19 -go Stycznia. Korytarze dostępne są z klatki schodowej. Obiekt nie posiada windy osobowej. W zakresie dostosowania dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową preferowane wejście do budynku od strony ul. 19-go Stycznia wyłącznie na poziom parteru. Wchodząc głównym wejściem do budynku od strony ul. Rynek kolorem żółtym oznaczono krawędzie schodów wewnętrznych dla potrzeb osób słabowidzących. Na ścianie znajduje się tablica informacyjna z lokalizacją i numerami biur znajdującymi się w Urzędzie Miejskim. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Na parkingu przy wejściu od ul. 19-go Stycznia znajduje się oznakowane jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością, nieodpłatne. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osobom mającym trudności w dotarciu do referatów mieszczących się na pierwszym i drugim piętrze pomocą służy pracownik obsługi, który informuje pracowników merytorycznych o potrzebie obsługi interesanta. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego Osoby niesłyszące przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim mogą skorzystać z pomocy tłumacza polskiego języka migowego . Tłumacz migowy nie jest zatrudniony w Urzędzie Miejskim w Nowym Mieście Lubawskim, jest to usługa zewnętrzna, stąd aby skorzystać z tłumacza należy z wyprzedzeniem zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza do sekretariatu Urzędu Miejskiego tel. 56 47 296 10, aby umówić się na dogodny termin, w którym będzie dostępny tłumacz. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna.